Skip to main content

Expertise

Value Partners richt zich op de herontwikkeling van gebouwen en gebieden. Onze focus ligt op gebieden in (dorps)kernen, met een mix van functies zoals wonen, werken, detailhandel, voorzieningen en parkeren.

Wij treden op als regisseur en projectleider, conceptontwikkelaar en onderhandelaar met private en publieke eigenaren en financieel specialist. Daarnaast valoriseren we gebouwen en gebieden.

Value Partners werkt zowel in opdracht van publieke actoren, zoals lokale besturen, als van private actoren.

We geloven sterk in een netwerkbenadering van expertise waarbij we voortdurend kennis delen.

Patrimonium: strategie en valorisatie

Value Partners helpt lokale besturen hun patrimonium te beoordelen op een aantal aspecten, zoals de bruikbaarheid voor hun dienstverlening, de toekomstperspectieven, de aanpassingsmogelijkheden hiervan, enzovoort. We hebben hiervoor verschillende beoordelingsmodellen ontwikkeld, waarmee we lokale besturen (kosten)efficiënt kunnen ondersteunen.

Voor (mogelijk) te herbestemmen gebouwen en gebieden, zoals oud- gemeentehuizen, kastelen, pastorieën en overtollige sportfaciliteiten, onderzoeken we op een gestructureerde wijze de hergebruikspotenties. Voor historische gebouwen beoordelen we ook de renovatiebehoeften, aanpassingsmogelijkheden en herinrichtingskosten, tezamen met gespecialiseerde partners. We beschouwen deze aspecten ook vanuit het perspectief van de toekomstige exploitanten en/of kopers, waardoor we een goed beeld kunnen vormen van de realistische opbrengstpotenties.

Value Partners heeft zich ook gespecialiseerd in het valoriseren van gemeentelijke eigendommen. Dat kan gaan over voormalige kantoorgebouwen, magazijnen, zwembaden, kastelen, of zelfs gehele terreinen. Hiervoor is een innovatieve valorisatiemethodiek ontwikkeld die niet alleen een maximale financiële opbrengst garandeert, maar tegelijkertijd de regie over de herinvulling van een gebouw of gebied in handen legt van het gemeentebestuur. En dit zonder bemiddelingskosten voor de gemeente.

Ook voor private gebouweigenaren en beleggers zoeken we kopers. We onderscheiden ons van andere bemiddelaars door onze aanpak: we plakken vaak geen bord aan de gevel, maar benaderen discreet en doelgericht ons netwerk van potentiële kopers. Dit maakt onze aanpak intensief, maar succesvol.

Een greep uit het portfolio

Herontwikkelen van gebieden

Value Partners staat in voor de herontwikkeling van verouderde gebouwen en gebieden.

We treden op als regisseur/projectleider, waarbij we een efficiënte, daadkrachtige en resultaatgerichte houding aannemen.

We bedenken daarbij nieuwe gebruiksconcepten, doorgaans gericht op wonen, werken, detailhandel, voorzieningen, parkeren, enzovoorts. Dit met een gedegen onderbouwing van de marktsituatie en de doelgroepen.

Een vast onderdeel hiervan vormt de opmaak en optimalisatie van een financieel plan. Het rekenen en tekenen vindt in een iteratief proces plaats, totdat een haalbaar en kwalitatief hoogwaardig project is vormgegeven.

We werken hierbij samen met experten zoals stedenbouwkundigen, juristen en fiscalisten, mobiliteitsdeskundigen, milieuexperten, enzovoorts, die we indien gewenst ook als onderaannemer kunnen inschakelen.

Value Partners heeft voor vele gebiedsontwikkelingen en bijzondere gebouwen, zoals abdijen en kastelen, waarderingen en schattingen opgemaakt.

Onze financiële en markttechnische kennis zetten we ook in voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken voor ruimtelijke herontwikkelingen. Ook hierbij werken we optimaal samen met onze gespecialiseerde partners.

Een greep uit het portfolio

Initiëring van gebiedsontwikkelingen

Wij zien regelmatig gebieden waar een herontwikkelingspotentie aanwezig is, maar waar een versnipperde eigendomsstructuur gemeenten en/of projectontwikkelaars ervan weerhoudt om deze aan te pakken. Dat kan zowel betrekking hebben op binnengebieden, stadskankers of op woonuitbreidingsgebieden.

Value Partners heeft een inmiddels een beproefde methode ontwikkeld om deze gebieden toch tot ontwikkeling te krijgen. Dit voeren we doorgaans uit voor eigen rekening en risico, maar werken hierbij altijd nauw samen met lokale besturen. Dit geeft lokale besturen ook de mogelijkheid om herontwikkelingen te bekomen, zonder dat zij zelf een vastgoedpositie hebben.

Een greep uit het portfolio