Skip to main content

Initiëring van gebiedsontwikkelingen

Een greep uit onze portfolio

Behoeftestudie en opmaak programma van eisen nieuw Administratief Centrum en Zonegebouw Politie te RANST

Ranst wenst gemeente, OCMW en politie op de site Van den Nestlaan een performante locatie te geven. Uitdaging zit in het zoveel mogelijk bundelen van de functies om een zo compact mogelijk en betaalbaar administratief centrum te realiseren. Het gewenste behoud van de militaire loodsen op de site maken dit ook ruimtelijk een uitdaging! Value Partners werkte een gerichte functionele analyse naar mogelijk medegebruik van de verschillende functies. Zo bijvoorbeeld kijken we in welke mate de kantoorruimte en het onthaal door gemeentepersoneel en politie kan gedeeld worden, een evenwichtsoefening tussen het warm menselijk onthaal dat gemeente wil en de veilige omgeving die wettelijk voor de politie nodig is. Value Partners brengt beleidskeuzes inzichtelijk in beeld door scenario’s met een afweging van programma, financiële doorrekening en ruimtelijke kwaliteit. HVH-architecten ondersteunt ValuePartners bij het ontwerpend onderzoek.

Ontwikkelingsstrategie en begeleiding PPS project theaterzaal en woningen te RANST

Theaterzaal Ambelhuis voldoet niet aan de hedendaagse normen. Aansluitend staat de oude bibliotheek leeg. Met de aankoop van het aanpalende woonhuis ontstaat een mooie site voor een kernversterkend project midden in deelkern Emblem. Met de theatervereniging onderhandelen we het programma in oppervlakte, beheer en investering. Een woonontwikkeling op maat van Emblem maakt het nieuwe gebouw financieel haalbaar. De inwoners van Emblem krijgen er een polyvalente zaal bij. Door de ligging naast de begraafplaats is er ruimte om afscheid te nemen en een koffietafel te organiseren. HVH-Architecten ondersteunt Value Partners bij het visualiseren van de ruimtelijke opties.

Scenarioontwikkeling kernversterkend project Boomstraat te BORNEM

Het gemeentebestuur van Bornem koopt de Postsite met als doel de Boomstraat, de centrale handelsstraat, nieuw leven in te blazen. Op de site ‘Boomstraat’ wil zij een programma realiseren met o.a. een nieuw administratief centrum, een supermarkt, wonen, horeca, en een ondergrondse parking. Het gemeentebestuur is echter maar voor een klein gedeelte eigenaar van de site.

Value Partners droeg zorg voor de visievorming en een ontwikkelingsstrategie, stond samen met SpaceLab in voor de ontwikkeling van een haalbaar ruimtelijk plan, gaf vorm aan het financieel plan en een PPS-structuur, onderhandelde met de grondeigenaren over de verwerving van de benodigde eigendommen binnen het plangebied, onderhandelde met supermarkt-organisaties (als potentiële ruimte-afnemer) en parkeerexploitanten.

Programma van eisen en masterplan Administratief Centrum en Polyvalente zaal te SCHELLE

Schelle wil een nieuw gemeentehuis en polyvalente zaal realiseren. Vier workshops met de diensthoofden én een aantal thematische workshops in functie van de polyvalente zaal / cultuurzaal leveren gerichte informatie voor de opmaak van het bestek. In Schelle tasten we de uiterste grenzen van polyvalent gebruik van ruimtes af. Zo wordt de refter voor de lunch van het personeel ook de foyer voor een drankje na de voorstelling. We ondersteunen te maken keuzes door inspirerende voorbeelden en een financiële doorrekening. SpaceLab stond in voor het ruimtelijk onderzoek bij de locatiekeuze voor de site.

Behoeftestudie, stakeholdersmanagement en opmaak programma van eisen voor het nieuw Administratief Centrum te BERLAAR

Bijna 10 jaar geleden startte Berlaar de procedure om een nieuw administratief centrum te bouwen. Om het financieel haalbaar te maken werden woningen aan het projectgebied toegevoegd. Dit stuitte echter op groot protest van de omwonenden.

Value Partners herstartte het planproces vanaf 0 waarbij we van deur tot deur gingen en met buren, personeel én gemeentebestuur het programma kneedden tot een ruimtelijk en financieel haalbaar programma. Aan de hand van co-creatieve workshops rond verschillende thema’s werden de noden en ontwerpdoelstellingen voor het Nieuw Administratief Centrum (het NAC) uitgewerkt. Het ‘nieuwe werken’ en het ontwikkelen van innovatieve digitale diensten voor de bevolking stonden daarbij centraal. Programmatorisch werd sterk ingezet op flexwerken en multifunctioneel gebruik van ruimtes zodat het programma met bijna de helft kon dalen. Ontwerpend onderzoek door SpaceLab maakte de nieuwe krijtlijnen voor het ontwerp ook visueel en daardoor begrepen door de omwonenden.

Behoeftestudie, scenario-ontwikkeling en ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een polyvalente zaal en jeugdhuis te BERLAAR

Een polyvalente zaal of een cultuurzaal? En wat met het bestaande parochiecentrum? Verschillende plaatsbezoeken brachten in beeld wat Berlaar nodig heeft. Scenario-ontwikkeling waar ruimtelijke, programmatorische en financiële aspecten in een maatschappelijk afwegingskader worden geplaatst brengen helderheid over de te maken beleidskeuzes.

Stakeholdersmanagement, (her)programmatie, financiële doorrekening en procesbegeleiding site Keperenberg te DILBEEK

Dilbeek wil het gebied Keperenberg met een lage ruimtelijk kwaliteit en een mix van publieke en maatschappelijke functies herontwikkelen naar een multifunctioneel gebied met een nieuw zorgcentrum, aanpassing van de schoolinfrastructuur, nieuwe sportinfrastructuur waaronder een tenniscomplex, woningen en (ondergronds) parkeren. Er is eerder een masterplan opgemaakt, dat programmatisch onvoldoende draagvlak had bij de betrokken actoren en financieel niet haalbaar was.

Value Partners ontwikkelde in nauwe samenwerking met Atelier MA+P een aangepast financieel en ruimtelijke haalbaar plan dat gedragen wordt door de verschillende stakeholders. Dit doen we door kritische reflectie én aanpassing van de programmatie van de voorziene functies, andere parkeeroplossingen, de toevoeging van marktconforme wooneenheden en een aangepaste financiering waarbij de beleidskeuzes door scenario-opbouw helder in beeld worden gebracht.

Herbestemmingsonderzoek Meuropsite te BONHEIDEN, project Dijledonk

In het kader van een brownfieldconvenant heeft de gemeenteraad een masterplan goedgekeurd om deze verlaten industriële site om te laten vormen naar een nieuwe gemengde woonwijk. Met de projectontwikkelaar diende tijdens de verkavelingsaanvraag een realisatieovereenkomst afgesloten te worden.

Value Partners heeft in opdracht van de gemeente de kosten-baten analyse vanuit het standpunt van een ontwikkelaar opgesteld. Vervolgens ontwikkelde Value Partners een becijferde onderhandelingsstrategie om een evenwicht in de op te leggen lasten te kunnen bereiken.

Woon-winkelproject Koolmijnlaan te HEUSDEN-ZOLDER

Value Partners heeft, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor eigen risico en rekening een project vormgegeven voor een gebied in de Koolmijnlaan in HEUSDEN-ZOLDER. We hebben met meerdere voormalige grond- en gebouweigenaren de onderhandelingen gevoerd voor een herontwikkeling, hiervoor een ruimtelijk plan laten opmaken en vervolgens het project verkocht aan een projectontwikkelaar. Dit project wordt momenteel gerealiseerd.

Ontwikkeling woonuitbreidingsgebied te HEUSDEN-ZOLDER

De getoonde locatie is een ruim 8 ha. groot binnenstedelijk gebied dat aangeduid is als woonuitbreidingsgebied. Door het grote aantal percelen (55) en eigenaren (166) dreigde dit gebied nooit tot ontwikkeling te komen. Value Partners heeft op eigen initiatief en voor eigen risico inmiddels met vrijwel alle eigenaars een overeenkomst kunnen afsluiten waarin de eigenaren aangeven dat zij hun perceel tegen een bepaald minimumbedrag zullen verkopen. Na de afronding van het masterplan gaan wij alle percelen gezamenlijk aanbieden aan projectontwikkelaars, met het doel een maximale grondopbrengst te kunnen behalen. Deze projectontwikkelaar zal instaan voor de feitelijke realisatie van het woonuitbreidingsgebied.