Skip to main content

Herontwikkeling van gebieden

Een greep uit onze portfolio

Projectleider gebiedsontwikkeling Inghelantsite te NINOVE

Na afbraak van een rusthuis en het vrijkomen van een voormalig schoolgebouw, ontstonden er kansen om tot een binnenstedelijke herontwikkeling te komen. Willem de Laat heeft op verzoek van de stad NINOVE de 4 verschillende eigenaren van de aanpalende terreinen bijeengebracht, waarna een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten gericht op de integrale ontwikkeling van het gebied. In een eerste stap binnen ons Plan van aanpak is een Masterplan is opgemaakt, inclusief een financiële afspraak met de betrokken actoren. Op dit moment wordt op het gebied een Sociaal huis gerealiseerd. Na finalisering van het nieuwe RUP zullen de overige deelgebieden in de markt gezet worden. Willem treedt hierbij op als projectleider.

Projectleider gebiedsontwikkelingen dorpskern SCHELLE

Value Partners treedt momenteel op als regisseur voor de (her)ontwikkeling van een aantal dorpskernlocaties in SCHELLE. Wij staan in voor de actualisatie van de betreffende masterplannen, de opmaak en bewaking van het financieel plan, de onderhandelingen met betrekking tot een aantal te verwerven private eigendommen en de verkoop van de deelgebieden aan projectontwikkelaars.

Onderhandelaar en verkoper gebiedsontwikkeling dorpskern BONHEIDEN

De gemeente BONHEIDEN wenst de herontwikkeling van een binnengebied te realiseren. Ze heeft een masterplan laten opmaken, maar heeft slechts een beperkt eigendom in het gebied. Value Partners onderhandelt namens de gemeente met de overige private eigenaren omtrent de herontwikkelingsvoorwaarden en de aankoop van een aantal percelen. Value Partners verkoopt tevens de publieke eigendommen in het gebied.

Onderhandelaar CAT-site te VILVOORDE

In samenwerking met IDEA Consult onderhandelt Value Partners namens de stad VILVOORDE met een viertal grondeigenaren binnen de CAT-site in Vilvoorde. Het doel is erop gericht tot een consensus te komen omtrent het programma, de bodemsanerings- en infrastructuurkosten en de overige plankosten, op grond waarvan een samenwerkingsovereenkomst kan worden afgesloten. Wij hebben tevens ingestaan voor de opmaak van het financieel plan voor dit gebied.

Visie-ontwikkeling, haalbaarheid en ontwikkelingsstrategie herontwikkeling Stuivenbergsite te ANTWERPEN

AG Vespa is deels eigenaar van de site waarop psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg is gelegen. Architectenbureau Stramien heeft opdracht gekregen een toekomstscenario voor deze site op te maken, uitgaande van een multifunctioneel programma. Value Partners stond (mede) in voor de programmatie, de markttechnische en financiële haalbaarheid van de visie, alsmede voor de opmaak van een maatschappelijke kosten-baten-analyse. Daarnaast hebben wij de herontwikkelingsstrategie in PPS) uitgetekend en een aantal mogelijke beheerstructuren voor de site uitgewerkt.

Haalbaarheid herontwikkeling site OLV Ziekenhuis te NINOVE

Value Partners heeft de haalbaarheid van de verhuis van de Ninoofse vestiging van het OLV-ziekenhuis van AALST onderzocht. Samen met een architectenbureau is de ruimtelijke invulling bepaald op zowel de huidige als de nieuwe site. Value Partners stond in voor de programmatie, de financiële doorrekening en de opmaak van de rapportage.

Waardebepaling Abdij van DRONGEN

De marktwaarde van de abdij werd bepaald aan de hand van het aanwendingspotentieel. Hiervoor werd de meest haalbare en multifunctionele exploitatievorm doorgerekend met verrekening van de vereiste aanpassings-, restauratie- en renovatiewerken. Voor wat betreft de geraamde restauratiewerken werd de erfgoedpremie in mindering gebracht. Naast de bekomen waarde op basis van de geselecteerde herbestemming, werd ook een waarde bepaald aan de hand van ons zeer ruim referentiedatabestand voor uitzonderlijk vastgoed.